Tuesday, June 3, 2014

Để em giấu kín chút tình phôi pha

Xin hãy nối rộng vòng tay thương mến. Để em giấu kín chút tình phôi pha. Nén đau ...cố nén vào trong. Hỏi tha thiết, có còn trong Mắt Gió ? \"NIWPRJ4600NAPBMZ9135\"

No comments: